Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om mensen op een positieve manier te veranderen.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces. Als coach breng ik duidelijk in kaart aan welke doelen er gewerkt gaan worden. Vervolgens zet ik een koers. Hier werken we samen naartoe.

Als coach pleeg ik op verschillende manieren interactieve interventies om effectief en/of (sociaal) wenselijk gedrag te stimuleren. Ik stuur als coach aan op bewustwording van eigen gedrag en geef inzichten in bepaalde patronen en overtuigingen. 

Het doel voor mij als coach is om jou nieuw aangeleerd gedrag en nieuwe skills toe te laten passen die zorgen voor eigen mogelijkheden tot groei en het bereiken van de gestelde doelen. Een belangrijk proces wat ik als coach  hierbij tot stand wil brengen is het stimuleren van zelfregulatie. 


Een belangrijk proces tijdens de coaching

Een belangrijk proces tijdens de coaching is het stimuleren van zelfregulatie.

Zelfregulatie is een manier om je cognitieve vaardigheden, je gedrag en emoties  waar je op dagelijkse basis mee te maken krijgt te beïnvloeden. Je zou zelfregulatie kunnen omschrijven als een vorm van zelfcontrole en zelfbeheersing.

Zelfregulatie geeft de mogelijkheid om jezelf te sturen bij doelgerichte acties zoals bijvoorbeeld huiswerk maken, constructief problemen oplossen, jezelf motiveren maar ook gedachten te filteren en gevoelens en emoties te beheersen en of uit te spreken.

Je leert met zelfregulatie regie te nemen over je binnenwereld en buitenwereld door bijvoorbeeld interne driften en impulsen te kanaliseren en externe prikkels te pareren.


Kun je beter je hart volgen of je hoofd? 

Je gevoel of je verstand?

Personen die beperkingen of moeilijkheden in zelfregulatie ondervinden, ervaren (terugkerende) obstakels in het dagelijks leven en doormaken veelal problemen met henzelf en / of hun omgeving.

Dit kan resulteren in leerproblemen op school, conflicten op het werk of narigheid in de privé sfeer. Voorbeelden zijn impulsief handelen, excessief emotioneel reageren maar ook verbaal en/of fysiek agressieve uitbarstingen.

Veel voorkomende gevolgen van beperkte zelfregulatie op latere leeftijd kunnen zelfdestructieve gedragingen zijn zoals slachtoffergedrag, een negatief zelfbeeld, verschillende verslavingen en/of geldschulden met alle gevolgen van dien. 

Mijn ervaring met zelfregulatie als professional

Ik maak als coach, docent en sociaal pedagogisch hulpverlener in het domein van onderwijs en opvoeding
veel gebruik van de verschillende processen en vaardigheden van zelfregulatie. 

Ik heb mijn ervaringen met het beïnvloeden en stimuleren van zelfregulatie opgedaan bij het coachen van groepen en individuen in verschillende sociaal emotionele leeftijdscategorieën en ontwikkelingsfases vanuit verschillende professionele kaders.

Het beïnvloeden van en het coachen op de vaardigheden van zelfregulatie is het meest effectief in de leeftijdsfase van kleutertijd (4) tot aan de jonge volwassenheid. (25). Onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van zelfregulatie o.a. is gerelateerd aan het vertonen van sociaal wenselijk-, buitensporig of crimineel gedrag en de algemene mentale en fysieke gezondheid.Geef me 25, 50, 75, of 100%
De vaardigheid van jezelf motiveren, impulsen beheersen en jezelf kalmeren

Zelfregulatie zorg ervoor dat je jezelf leert kennen en jezelf optimaal leert te ”gebruiken.” Je leert onder andere met feedback en tegenstand om te gaan en je past regelmatig zelfreflectie toe.

 Individuen die zelfregulerend kunnen optreden tijdens situaties op school, stage, werk of andere dagelijkse aangelegenheden handelen vanuit de beste versie van henzelf. Ze kennen zichzelf, weten hoe ze ”werken” en hoe ze (kunnen) reageren in bepaalde situaties. 

Zelfregulatie is ook leren hoe je leert. Leren is namelijk nooit voorbij, dit proces gaat een mensenleven door. Leren betekend dus ook fouten maken om daar vervolgens weer van te leren. 


De vaardigheden en processen van zelfregulatie 

Cognitieve en emotieregulatie beïnvloeden elkaar en vormen de bouwstenen voor gedragsregulatie.

Coaching voor het tot stand brengen van zelfregulatie is een wetenschappelijke onderbouwde methode die veelvuldig wordt toegepast op kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs en op jong volwassenen in het middelbaarberoepsonderwijs.

Ook kinderen en jongvolwassenen op woongroepen of aanverwante instellingen krijgen coaching en begeleiding on zelfregulatie. Het hoort bij de persoonlijke ontwikkeling. Zelfregulatie is belangrijk voor een goede psychische gezondheid, een optimale ontwikkelingen en sociale redzaamheid. 

Volledige zelfregulatie is de eindfase van de ontwikkeling. Uiteraard horen de richtlijnen van de vaardigheden en processen bij volledige zelfregulatie altijd in context te worden bezien. Bij een achterstand in sociaal emotionele leeftijd zullen er andere verwachtingen in de vaardigheden en processen moeten worden gemaakt.

Figuur 1 (Murray e.a., 2015) Laat per begrip zien om welke vaardigheden het gaat en wat de interactie daartussen is. 

Hierboven de link met een Wiki van Jelle Jolles over Zelfregulatie. Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie en leidt het centrum Brein & Leren.
Ik maak als praktijkprofessional in het het domein van onderwijs en opvoeding veel gebruik van deze kennisbank.

Zelfregulatie en de sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal emotionele ontwikkeling is een dynamisch proces waarin kinderen en jongeren fundamentele levensvaardigheden aanleren.

Zelfregulatie en de sociaal emotionele ontwikkeling gaan hand in hand. Het gaat hier in beide gevallen over het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van de verwachtingen van de omgeving.

Denk hierbij aan bewustwording, het ontwikkelen van het zelfbeeld, het aangaan van relaties, het leren van verplaatsen in anderen en het omgaan met anderen.

Het reflecteren op eigen gedrag, conflicthantering, het maken van eigen keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en de persoonlijke weerbaarheid binnen een groep.

Als professional gebruik ik o.a. bovenstaande tabel, gebaseerd op literatuur van Bernstein et al.,1997 & Sroufe et al.,1996. voor inzicht in de verschillende sociaal emotionele ontwikkeling fases van kind tot aan jongvolwassene. 

Ik zie als coach regelmatig stagnatie in een bepaalde sociaal emotionele ontwikkelingsfase, zelfs tot ver na het 25e levensjaar.

Dit staat in relatie met verschillende genetische-, maar ook omgevingsfactoren, diverse opgelopen trauma’s of door het leven heen ontwikkelde overlevings- mechanismen.  

Op latere leeftijd is de ontwikkeling van zelfregulatie gerelateerd aan successen (of het wegblijven van successen) in carrière en relaties. 

Kort samengevat

Het proces van jezelf leren reguleren is een proces waarbij je gaat ontdekken wie je bent, waarom je doet zoals je doet en waar je gedrag vandaan komt. Volledige zelfregulatie is de eindfase van de ontwikkeling.  Door jezelf te reguleren wordt je een soort coach van jezelf. 

Dit betekent in de praktijk dat je zo af en toe samen met mij afstand van jezelf neemt, zodat je goed naar jezelf kunt kijken en jezelf vervolgens zelf door verschillende situaties heen coacht. ”Zelfcoaching”

Een peer-group en een betrokken coach zijn onmisbaar in dit proces. Als coach stuur ik aan op een ontwikkeling waarbij je je eigen positieve authentieke talenten kunt gaan benutten in een maatschappij waarin omgaan met anderen en samenwerken met verschillen steeds centraler staan.


Individuele Coaching. 

Ik bied ook particulier, individuele coaching aan. Deze persoonlijke coaching is specifiek gericht op groei en ontwikkeling van jouw unieke persoon op het gebied van zelfvertrouwen, vitaliteit en weerbaarheid.

Klik op onderstaande button voor meer informatie.