Competentie- en praktijkgericht onderwijs

Competentie- en praktijkgericht onderwijs vormen een belangrijk fundament in de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van studenten.

Als docent Omgangskunde draag je ook bij aan kennis overdracht. Ik stem daarom mijn onderwijs altijd af op de kwalificatie eisen van het desbetreffende kwalificatie dossier.

Verbinding met theorie, praktijk en met elkaar vind ik cruciaal in dit type onderwijs. Naast de nodige theoretische kennis overbrengen draait het vooral om het in het contact komen met de doelgroep met elkaar als collega’s en met jezelf. 

Intervisie en supervisie groepen zijn belangrijke onderdelen in het beroepsonderwijs. Ook burgerschap vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling en loopbaan van de studenten. 


Verschillende onderwijs-vormen gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Als docent Omgangskunde is mijn onderwijs gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten en cursisten in het VO & MBO.

Dit noemt met ook wel competentie- en praktijkgericht onderwijs. Mijn lessen gaan voornamelijk over communicatieve- en sociale vaardigheden, reflectieve en coachings vaardigheden. 

Het uitgangspunt bij het onderwijs en de begeleiding van studenten, is een proces waarbij je aanstuurt op het aanleren van nieuwe competenties. De eigen persoonlijke- en de praktijkervaring van de student staan centraal en worden gekoppeld aan de theorie.

De toepassing van het geleerde wordt zichtbaar in het handelen van de student in de klas, het handelen in de beroeps- praktijkvorming en in de persoonlijke ontwikkeling.

Activerend onderwijs

Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Ik gebruik bij de uitvoer van mijn onderwijs verschillende activerende werkvormen om de leerlingen te betrekken en betrokken te houden bij de les.

Activerende werkvormen zijn belangrijk voor leerlingen, vooral voor jongens. Wanneer jongens onvoldoende geactiveerd worden verslapt hun aandacht en doen ze niet meer actief mee met de les. Werkvormen waarbij van leerlingen een actieve rol wordt gevraagd zijn daarom belangrijk.

Stellingen / Over de lijn


Waar sta jij voor? 
Durf jij ergens eerlijk voor uit te komen?
Kun je een stelling innemen en onderbouwen?
Kun je naar de ander luisteren zonder oordeel?

Tijdens actieve werkvormen worden groepen in beweging gebracht.
Samenwerken, contact en verbinding met elkaar staan centraal tijdens actief en samenwerkend leren. 


Actief en samenwerkend leren


Ik geef samenwerkingsoefeningen, behandel praktijkcasussen, simuleer werk- en opleiding gerelateerde situaties. Het specifiek inzetten van actieve werkvormen voor persoonlijke en professionele vorming zijn interventies die ik veelvuldig toepas in het middelbaar beroepsonderwijs.

Communicatief en sociaal vaardig zijn is van grote meerwaarde in het toekomstige werkveld van de student en de maatschappij waarin wij ons bevinden. 


Workshops als onderwijsactiviteit

Workshops zijn een vorm van interactief onderwijs waarbij specifieke theorie en praktijkonderwijs samengevoegd worden. Workshops zijn onderwijsactiviteiten waarin actieve deelname en contact met elkaar een belangrijke rol speelt. Hieronder een overzicht van de workshops.

Schakel mij in als docent Omgangskunde
Ik ben CRKBO geregistreerd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden?
Stuur me via onderstaand formulier een bericht.